گرین کارت دانمارک: قسمت سوم – شرایط مالی

گرین کارت دانمارک امکان جستجو و یافتن کار در این کشور را به متخصصان و نیروی کار ماهر خارجی می‌دهد. اجازه کار و اقامتی که با استفاده از طرح گرین کارت صادر می‌شود براساس یک ارزیابی فردی و با توجه به اهداف طرح گرین کارت است. شرایط لازم برای دریافت گرین کارت دانمارک داشتن شرایط زیر

ادامه مطلب