سطح زبان بر اساس چارچوب مشترک در اروپا

سطح زبان بر اساس چارچوب مشترک در اروپا به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. دوره‌مقدماتی (A)، دوره میانی (B) و دوره پیشرفته (C). هر یک از این دوره‌ها نیز در دو گروه سطح‌بندی می‌شوند که به ترتیب با حروف (A1 / A2)، (B1 / B2) و (C1 / C2) تعیین شده‌اند.

ادامه مطلب